Wakil-wakil Pemungut

Wakil-wakil Pemungut Untuk kemudahan  pembayaran yang  akan  dibuat oleh penyumbang-penyumbang di seluruh negeri Sarawak, pejabat-pejabat yang disenaraikan di bawah ini telah dilantik oleh Majlis Islam Sarawak sebagai wakil pemungut. i.  semua pejabat cawangan Tabung Baitulmal Sarawak di Jabatan Agama Islam Sarawak; ii. semua Perbendaharaan Negeri Bahagian (Divisional State Treasury) – untuk bayaran di Kuching, Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarikei, Kapit, Kota Samarahan dan …

Sumbangan Wajib

Sumbangan Wajib Tabung Baitulmal Sarawak ditubuh di bawah Ordinan Majlis Islam(Pemerbadanan) (Pindaan) 1984 yang diluluskan oleh DewanUndangan Negeri Sarawak dalam persidangannya pada 18 dan 19Julai, 1984 dan telah dilancarkan secara rasmi pada 5 Disember,1984 bersempena dengan hari keputeraan junjungan kita NabiMuhammad s.a.w. Undang-undang tersebut berkuatkuasa pada 1Januari 1985. Tabung Baitulmal Sarawak ditubuhkan dengan tujuan untukmemaju dan mengukuh kedudukan ekonomi dan …